Dịc vụ đo kiểm
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Trang chủ Dịch vụ Dịch vụ đo kiểm
Dịch vụ đo kiểm thiết bị viễn thông PDF. In Email

alt  Công ty QTC đầu tư xây dựng cả về thiết bị và con người để thành lập Ban đo kiểm với các chức năng chính như sau:

 - Tổ chức thực hiện đo kiểm, cấp kết quả đo kiểm, tư vấn nâng cao chất lượng chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin bao gồm sản phẩm, công trình, dịch vụ bưu chính, mạng và dịch vụ viễn thông, điện tử, công nghệ thông tin và Internet.

 - Tổ chức thực hiện đo kiểm trong việc giám sát chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông theo quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông và Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.

 -  Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về đo kiểm chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

 -  Tham gia các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực đo kiểm chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.