Chính sách và mục tiêu
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Trang chủ Giới thiệu Chính sách và mục tiêu
Mục tiêu chất lượng năm 2016 PDF. In Email

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2016

     Nhằm tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2016 phấn đấu đạt được các chỉ tiêu như sau:

 1. Đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tiếp tục mở rộng thị trường, nghiên cứu phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới.

 2. Thực hiện thi công xây lắp 95% các công trình đúng tiến độ, an toàn và đạt chất lượng; 100% công trình được đo kiểm đảm bảo đúng quy trình và tiêu chuẩn quy định;  100% cột bê tông bàn giao cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn ngành.

 3. Đảm bảo cung cấp 100% các vật tư, thiết bị mua trong nước đúng tiến độ công trình.

 4. Cải tiến hệ thống quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, giảm chi phí, tiết kiệm vật tư, hạ giá thành sản phẩm, cải thiện đời sống người lao động và đảm bảo lợi tức cho các cổ đông. Không ngừng đào tạo tăng cường nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

 5. Giải quyết triệt để các khiếu nại của khách hàng.

 6. Không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng dẫn đến chết người.

      Mục tiêu chất lượng của Công ty được đánh giá và công bố kết quả đạt được trong cuộc họp sơ kết, tổng kết 6 tháng đầu năm và cuối năm. Để thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2016 được giao, yêu cầu các Ban chức năng, đơn vị trực thuộc tiến hành xây dựng mục tiêu chất lượng, kế hoạch và biện pháp thực hiện mục tiêu chất lượng của đơn vị mình trong năm 2016.