Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Trang chủ Tin hoạt động
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2014 CHO CỔ ĐÔNG CHƯA LƯU KÝ PDF. In Email

Kính gửi:       Quý cổ đông Công ty CPXL và PTDV Bưu điện Quảng Nam

Căn cứ Danh sách Người sở hữu chứng khoán hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2014 của Công ty cổ phần Xây lắp  và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam (Mã chứng khoán QCC) ngày đăng ký cuối cùng 14/5/2015 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông chưa lưu ký làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 28/5/2015 theo các hướng dẫn dưới đây.

- Loại chứng khoán                    : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá                                : 10.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện                        : 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng           : 14/5/2015
- Thời gian thực hiện chi trả        :  Vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 28/5/2015
- Địa điểm chi trả cổ tức             : Ban Tài chính kế toán - Công ty Cp Xây lắp và Phát  triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam, Đường Phan Bội Châu, P. Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
- Hình thức chi trả cổ tức          : Bằng tiền mặt hoặc Chuyển khoản.
- Thủ tục chi trả cổ tức:

+ Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Đề nghị mang theo giấy CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu/giấy ủy quyền (đối với tổ chức) do đại diện theo pháp luật của tổ chức ký.
Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan thẩm quyền; kèm theo giấy CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của người ủy quyền; CMND của người được ủy quyền.
+ Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo những hình thức sau:
Quý cổ đông đăng ký chuyển khoản theo mẫu đính kèm (cổ đông tự chịu trả các chi phí liên quan đến việc chuyển  tiền qua tài khoản).
Tất cả thư thông báo yêu cầu trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản của Quý cổ đông xin vui lòng gửi về: Ban Tài chính Kế toán - Công ty Cp Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam.

Lưu ý:

Công ty chỉ chuyển trả cổ tức vào tài khoản đúng tên của cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban Tài chính Kế toán - C.ty CPXL và PTDV Bưu điện Q.Nam
Điện thoại:  0510.3811347       Fax: 0510.3811999
Website: www.qtc.vn

Trân trọng thông báo,Xin vui lòng tải Biểu mẫu BM 01.2015

 
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức đợt 2 năm 2014 PDF. In Email
Kính gửi:       - Trung tâm Lưu ký Việt Nam tại Tp HCM                   

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cp Xây lắp & Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam

Tên giao dịch: QUANGNAM POST-TELECOMS CONSTRUCTION & SERVICES CORPORATION

Trụ sở chính: Đường Phan Bội Châu, P. Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3811811                                Fax: 0510.3811999

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại Tp HCM (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:


Xin vui lòng tải nội dung Tại đây

 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 PDF. In Email
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM

Căn cứ:

-  Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

-  Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

- Điều lệ của Công ty CPXL và PTDV Bưu điện Quảng Nam;

-  Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

-  Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 & kế hoạch hoạt động năm 2015

-  Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2014 của Ban kiểm soát

- Tờ trình Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và Chi trả cổ tức năm 2014

- Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015

- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2015

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CPXL và PTDV Bưu điện Quảng Nam

......

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Biên Bản Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Báo cáo HĐQT, Ban TGD, BKS tại DHDCD 2015

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»