Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Trang chủ Tin hoạt động
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức đợt 2 năm 2014 PDF. In Email
Kính gửi:       - Trung tâm Lưu ký Việt Nam tại Tp HCM                   

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cp Xây lắp & Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam

Tên giao dịch: QUANGNAM POST-TELECOMS CONSTRUCTION & SERVICES CORPORATION

Trụ sở chính: Đường Phan Bội Châu, P. Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3811811                                Fax: 0510.3811999

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại Tp HCM (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:


Xin vui lòng tải nội dung Tại đây

 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 PDF. In Email
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM

Căn cứ:

-  Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

-  Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

- Điều lệ của Công ty CPXL và PTDV Bưu điện Quảng Nam;

-  Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

-  Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 & kế hoạch hoạt động năm 2015

-  Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2014 của Ban kiểm soát

- Tờ trình Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và Chi trả cổ tức năm 2014

- Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015

- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2015

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CPXL và PTDV Bưu điện Quảng Nam

......

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Biên Bản Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Báo cáo HĐQT, Ban TGD, BKS tại DHDCD 2015

 
Thông báo: Mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 PDF. In Email
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2015 (Thứ sáu).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam - Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

3. Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (Chương trình Đại hội kèm theo)

4. Cổ đông tham dự:
Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam có tên trong danh sách cổ đông ký chốt ngày 25/3/2015.
Cổ đông không thể đến dự Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Để thuận tiện cho công tác tổ chức: Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự trước 16h00 ngày 16 tháng 4 năm 2015 thông qua các hình thức: Thư, điện thoại, fax, email...theo địa chỉ:

CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM

Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0510.3811811                    Fax: 0510.3811999     Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ban Tổ chức - Hành chính:     Tel: 0914.226.357       Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

-   Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

-   Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (đối với trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự ĐHĐCĐ do cổ đông tự trang trải./.T.M Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Viết Hà

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»