Đại hội cổ đông
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Trang chủ Q.hệ cổ đông Đại hội cổ đông
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 PDF. In Email

alt     Ngày 18/3/2010, Công ty Cổ phần xây lắp & Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

     Chủ tịch HĐQT đã báo cáo tình hình hoạt động của hội đồng quản trị năm 2009 và  Ban điều hành công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.
Xem chi tiết...
 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 PDF. In Email

alt     Ngày 26/03/2009, Công ty Cổ phần Xây lắp và phát triển Dịch vụ Bưu Điện Quảng Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty với sự tham gia của 119 cổ đông,đại diện cho 1.400.495 cổ phần với giá trị vốn góp 14.004.950.000 đồng, chiếm tỉ lệ 95,04% so với tổng vốn góp đã huy động của Công ty đến cuối niên tài khóa 2008.
Xem chi tiết...