Tin tức
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Thông tin cổ đông PDF. In Email

Giải trình chênh lệch BCTC năm 2015 đã KT icon Download

Báo cáo tài chính năm  2015 đã kiểm toán icon Downlaod

Giải trình chênh lệch BCTC năm 2015 icon Download

Báo cáo tài chính năm  2015 iconDownload

Giải trình chênh lệch BCTC 6 tháng 2015 icon Download

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 icon Download

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng 2015 icon Download

Báo cáo thường niên năm 2014                        icon Download

Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán icon BCTC, GTCL

Báo cáo tài chính năm 2014
icon BCTC, GTCL

Báo cáo quản trị công ty 2014 icon Download

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng 2014 icon Download

Giải trình chênh lệch BCTC 6 tháng 2014 icon Download

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 icon Download

Giải trình ý kiến kiểm toán cho BCTC 2013 và phương án khắc phục icon Download

Giải trình chênh lệch BCTC Quí I.2014 icon Download

Báo cáo tài chính Quí I năm 2014 icon Download

Giải trình chậm CBTT BCTC 2013 icon Download

Báo cáo thường niên năm 2013                   icon Download

Giải trình chênh lệch BCTC năm 2013            Download

Giải trình chênh lệch BCTC năm 2013     (GTCL Báo cáo tài chính năm 2013)

Báo cáo tài chính năm 2013                       (Báo cáo tài chính năm 2013)

CBTT Bổ nhiệm Phó TGĐ                         (CBTT Bổ nhiệm Phó TGĐ)

Quyết đinh HĐQT Bổ nhiệm Phó TGĐ     (Quyết định Bổ nhiệm Phó TGĐ)

Nghị quyết HĐQT Bổ nhiệm Phó TGĐ     (Nghị quyết Bổ nhiệm Phó TGĐ)

Biên Bản họp HĐQT Bổ nhiệm Phó TGĐ (Biên bản họp HĐQT Bổ nhiệm Phó TGĐ)

Giải trình chênh lệch Quí IV năm 2013     (Giải trình chênh lệch Q uí 4 năm 2013)

Báo cáo tài chính Quí IV năm 2013           (Báo cáo tài chính Quí 4 năm 2013)

Báo cáo Quản trị Công ty năm 2013          (Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2013)

Giải trình chênh lệch Quí III năm 2013     (Giải trình chênh lệch 10% LNST của BCTC Quí III năm 2013)

Báo cáo tài chính Quí III năm 2013           (Báo cáo tài chính Quí III năm 2013)

Giải trình ý kiến ngoại trừ BCTC 6.2013 (QCC.Giải trình ý kiến ngoại trừ của BCTC 6 tháng đầu năm 2013)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013    (Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013)

Giải trình chậm nộp BCTN 2012                (Giải trình chậm nộp BCTN 2012)

Báo cáo thường niên 2012                           (Báo cáo thường niên 2012)

Giải trình chênh lệch Quí II năm 2013        (Giải trình chênh lệch Quí II năm 2013)

Báo cáo tài chính Quí II năm 2013              (Báo cáo tài chính Quí II năm 2013)

Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng 2013       (Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng năm 2013)

Báo cáo tài chính Quí I năm 2013               (Báo cáo tài chính Quí I.2013)

Biên Bản Đại hội cổ đông năm 2013       (Biên bản Đại hội đồng cổ đông 2013)

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013        (Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013)

Báo cáo tài chính năm 2012                         (Báo cáo tài chính năm 2012)

Báo cáo quản trị Công ty năm 2012             (Báo cáo quản trị Công ty năm 2012)

Báo cáo tài chính Quí IV năm 2012             (Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2012)

Báo cáo tài chính Quí III năm 2012             (Báo cáo tài chính Quí 3.2012 Công ty QTC)

Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng 2012        (Báo cáo quản trị Công ty 6.2012)

Báo cáo tài chính 6 tháng năm2012             (Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2012)

Báo cáo tài chính Quí II năm 2012                (Báo cáo tài chính Quí 2 năm 2012)

Báo cáo quản trị Công ty Quí I năm 2012    (Báo cáo Quản trị Công ty Quí I năm 2012)

Báo cáo tài chính Quí I năm 2012                (Báo cáo tài chính Quí I năm 2012)

Điều lệ tổ chức hoạt động  BS Lần 6            (Điều lệ hoạt động Công ty QTC BS Lan 6)

Biên bản họp HĐQT (Biên bản họp Bầu HĐQT nhiệm kỳ 3)

Biên bản họp Ban kiểm soát (Biên bản họp Bầu BKS nhiệm kỳ 3)

Nghị quyết ĐHCD năm 2012 (Nghị quyết ĐHCĐ 2012)

Biên bản ĐHCD năm 2012                            (Biên bản Đại hội cổ đông 2012)

Văn kiện Đại hội CĐ năm 2012 (Văn kiện ĐHCĐ 2012)

Báo cáo thường niên năm 2011                      (Báo cáo thường niên 2011)

Báo cáo tài chính năm 2011              (Báo cáo tài chính năm 2011)

Báo cáo quản trị Công ty năm 2011              (Báo cáo Quản trị Công ty năm 2011)

Báo cáo quản trị Công ty Quí IV năm 2011  (Báo cáo Quản trị Công ty Quí IV năm 2011)

Báo cáo tài chính Quí IV năm 2011               (Báo cáo tài chính Quí 4 năm 2011)

Báo cáo quản trị Công ty Quí III năm 2011  (Báo cáo Quản trị Công ty Quí III năm 2011)

Báo cáo tài chính Quí III năm 2011               (Báo cáo tài chính Quí III năm 2011)

Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2011  (Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2011)

Báo cáo quản trị Công ty Quí II năm 2011   (Báo cáo Quản trị Công ty Quí II năm 2011)

Báo cáo tài chính Quí II năm 2011    (Báo cáo tài chính Quí II.2011)

Báo cáo quản trị Công ty Quí I năm 2011     (Báo cáo Quản trị Công ty Quí I năm 2011)

Báo cáo tài chính Quí I năm 2011    (Báo cáo tài chính Quí I năm 2011)

Biên bản họp HDQT ngày 21.04                    (Biên bản Họp HĐQT 21.04)

Nghị quyết ĐHCD năm 2011                          (Nghị quyết ĐHCD năm 2011)

Biên bản ĐHCD năm 2011                              (Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2011)

Văn kiện Đại hội CĐ năm 2011                       (Văn kiện ĐHCD năm 2011)

Báo cáo tài chính Công ty năm 2010               (Báo cáo tài chính Công ty năm 2010)

Báo cáo tài chính Công ty Quí IV năm 2010   (Báo cáo tài chính Công ty QTC Quí 4.2010)

Báo cáo tài chính Công ty Quí III năm 2010   (Báo cáo tài chính Quí III năm 2010)

Bản cáo bạch Công ty QTC                             (Bản cáo bạch Công ty QTC)

Biên bản Đại hội cổ đông năm 2010                (Biên bản Đại hội cổ đông 2010)

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2010            (Nghị quyết Đại hội cổ đông 2010)

Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2009      (Báo cáo tài chính 2009)

Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2008         (Báo cáo tài chính 2008)

Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2007        (Báo cáo tài chính 2007)

 
Thông tin cổ đông PDF. In Email
Kết luận thanh tra thuế của Cục thuế tỉnh Quảng Nam
Nghị quyết của HĐQT v/v Giải thể Chi nhánh
Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Báo cáo thường niên 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018

2. Biên bản Đại hội cổ đông 2018
3. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2018
4.  Biên bản bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
5. Biên bản bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023
6. Biên bản bầu chức danh CT, PCT HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018-2023
7. Lý lịch trích ngang thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023
Nghị quyết HĐQT mua lại Cp   icon Download
Báo cáo tài chính năm 2017    icon Download
Báo cáo thường niên 2017      icon Download
Nghị quyết HĐQT mua lại Cp  icon Download   
Báo cáo tài chính năm 2016   icon Download

 
Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 PDF. In Email
     Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:
1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ năm, ngày 18 tháng 3 năm 2010.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam - Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.
3. Nội dung Đại hội:
Xem chi tiết...
 
«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL