Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Trang chủ Tin cổ đông Đại hội cổ đông Đại hội đồng cổ đô
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 PDF. In Email

alt     Ngày 26/03/2009, Công ty Cổ phần Xây lắp và phát triển Dịch vụ Bưu Điện Quảng Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty với sự tham gia của 119 cổ đông,đại diện cho 1.400.495 cổ phần với giá trị vốn góp 14.004.950.000 đồng, chiếm tỉ lệ 95,04% so với tổng vốn góp đã huy động của Công ty đến cuối niên tài khóa 2008.

     Tại đại hội các cổ đông đã biểu quyết và nhất trí thông qua các vấn đề về:

-    Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008

-    Phương án phân phối cổ tức,lợi nhuận năm 2008

-    Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2009

-    Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

-    Lựa chọn chỉ định Công ty kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

-    Thống nhất niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoáng Hà Nội trong năm 2009.

-    Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

-    Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.


* Văn bản kèm theo :