Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông chưa lưu ký
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông chưa lưu ký PDF. In Email

Kính gửi:       Quý cổ đông Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và PTHT Viễn thông

Căn cứ Danh sách Người sở hữu chứng khoán hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần  Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (Mã chứng khoán QCC) ngày đăng ký cuối cùng 08/4/2019 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông chưa lưu ký làm thủ tục nhận cổ tức năm 2018 từ ngày 02/5/2019 theo các hướng dẫn dưới đây.