Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Home Business news Highlights News QTC tổ chức Đại hộ
QTC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 PDF Print E-mail

Sáng ngày 14 tháng 4 năm 2017, Tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông-Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Đại hội đã thông qua các nội dung theo Chương trình mà HĐQT Công ty trình Quý cổ đông.

Dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể các cổ đông của Công ty.


Năm 2016, ngành Xây lắp viễn thông và ngành xây dựng còn gặp không ít khó khăn, thử thách, song với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, sự quyết tâm của Ban Tổng giám đốc và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty QTC, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đã hoàn thành một số chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã đề ra. Cụ thể: Doanh thu tăng 40,68% và lợi nhuận sau thuế tăng 44,26% so với cùng kỳ năm trước, cổ tức đạt 100% so với kế hoạch, đánh dấu sự khởi sắc trong công tác chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, năm 2016, HĐQT Công ty với 5 thành viên đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. HĐQT Công ty được tổ chức hoạt động với hình thức bán chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn. Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chủ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời các hoạt động của Ban điều hành.

Trong năm 2016, với sự nhạy bén trong tư duy quản lý, Ban Tổng giám đốc đã nhận định, đánh giá những yếu tố thuận lợi, khó khăn và những tác động thị trường xây lắp trong những năm qua nên đã đưa ra những quyết định linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty. Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc luôn thể hiện trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh lãnh đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, tuân thủ và triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty.


Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty QTC, các cổ đông đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm cũng như tính hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành của HĐQT cũng như Ban Tổng giám đốc Công ty. Bên cạnh đó, các cổ đông cũng thảo luận sôi nổi, đưa ra những góp ý mong muốn Công ty QTC ngày càng phát triển mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa uy tín và thương hiệu QTC trên thị trường xây lắp viễn thông và ngành xây dựng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty QTC đã thông qua lựa chọn đon vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; thông qua phương án trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát; thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.


Năm 2017, HĐQT đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của Công ty: Tập trung chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, trọng tâm là hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức; tiếp tục tập trung chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm kiếm, mở rộng và tạo thêm lợi nhuận từ các dự án thuộc 2 lĩnh vực kinh doanh chính của công ty, tiếp tục kiên trì định hướng lấy xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản làm nòng cốt; tiếp tục nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ mới trong thi công, đầu tư trang thiết bị hiện đại tại các công trình xây dựng, tạo thế và lực cho Công ty trong công tác đấu thầu và khẳng định thương thiệu QTC trên thị trường tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên; chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc sắp xếp, kiện toàn bộ máy nhân sự của Công ty theo hướng gọn nhẹ và hiệu quả, đồng thời xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nguồn nhân lực để đưa vào nguồn quy hoạch những cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo và tư chất đạo đức để sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ quan trọng của Công ty, cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.


Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 (1.27 MB)
Biên bản Đại hội cổ đông năm 2017 (1.68 MB)
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2017 (7.97 MB)