Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
  • Hình ảnh Công ty
  • Hình ảnh Công ty
Home The Phone support
Name Position Phone Fax
Leaders 22 Ham Nghi Str - Da Nang City (84-511).3653868 (84-511).3653357
Technic & Executive Department 22 Ham Nghi Str - Da Nang City (84-511).3651444 (84-511).3653357
Administration Department 22 Ham Nghi Str - Da Nang City (84-511).3653789 (84-511).3653357
Accounting Department 22 Ham Nghi Str - Da Nang City (84-511).3653659 (84-511).3653357
Project Management Department 22 Ham Nghi Str - Da Nang City (84-511).3653979 (84-511).3653357
Measuring & Testing Department 22 Ham Nghi Str - Da Nang City (84-511).3651444 (84-511).3653357
Post - Telecoms material Manufacture & Construction Enterpri Lot A6, Tam Dan IZ, Phu Ninh District, Quang Nam Province (84-510).3845845 (84-511).3845657